Featured

VBA _ Tạo phần mềm

Ngày nay VBA không còn xa lạ gì với chúng ta.

VBA giống như một ngôn ngữ lập trình cho Excel, để tự động hóa mọi thao tác.

Dưới đây là một số ứng dụng về việc tạo nên những phần mềm quản lý nho nhỏ của tôi. Vì trình độ mới bắt đầu VBA nên không tránh khỏi những thiếu sót. Mong nhận được sự chỉ giáo của các bạn gần xa

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn

Mục lục

1. Order_Gọi món trà sữa bạn yêu thích

VBA FOR MILK TEA ORDER
Continue reading “VBA _ Tạo phần mềm”
Advertisement

Tập vẽ, làm việc với dữ liệu trên Excel – Recording data on sheets

Ghi lại các bước làm

VBA cho phép ghi lại các bước làm, giống như nút Save hoặc nút Update cho Excel. VBA helps to create the button such as Save or Update from a form into a sheet.

Code cho việc cập nhật dữ liệu rất đơn giản, tức là chỉ cần gán giá trị cho từng ô trong form vào tương ứng dòng cuối từng cột dữ liệu là đã tạo ra nút Thêm mới trong Excel.

Code for VBA update button is simple, it means you only need to assign value of each properties in a form into the last row of the corresponding each columns.

For example code

SHORT STORIES – NHỮNG MẨU CHUYỆN LÝ LUẬN

1. Phải hay Trái – Right or Wrong

Giả sử tôi tranh biện với anh mà anh thắng tôi thì có nhất định là anh phải, tôi trái không? Nếu tôi thắng thì có nhất định là tôi phải, anh trái không? Hay cả hai chúng ta đều phải cả hoặc đều trái cả. Anh và tôi l àm sao biết được điều đó? Mà một người thứ ba nào khác thì cũng hồ đồ không biết được, lựa ai sáng suốt làm trọng tài đây? Hỏi một người cùng một ý kiến với anh, thì người đó do có lẽ cùng ý kiến với anh, làm sao có thể phê phán được? Nếu là một người cùng ý kiến với tôi thì người đó do có lẽ cùng ý kiến với tôi, làm sao có thể phê phán được? Nếu là một người ý kiến khác cả tôi lẫn anh, hoặc giống cả tôi lẫn anh thì cũng làm sao phán đoán được? Vậy anh, tôi và người thứ ba đó đều không quyết được ai phải, ai trái. Có nên đợi người thứ tư nữa không?
(TRÍCH TỪ NAM HOA KINH CỦA TRANG TỬ_NGUYỄN HIẾN LÊ DỊCH)
Supposed that I had an argument with you and you won, would it be certain that you were right and I were wrong? If I won, would it be certain that I were right and you were wrong? One of us is right, one of us is wrong. Or both of us are right or none of us are right. How do you and I know that? If there is the third person who doesn't know about that, so who we will choose an insight arbitrator. If we ask a person who has the same opinion with you, how can he/she have a judgment against me? If that person has the same opinion with me, how can he/she have a judgment against you? If that idea is like as or different from both of us which can't also give the right conclusion. Therefore, You, I and the third person can't decide who is true or who is false. Well should we wait the forth consultor any more?
(TRANSLATE INTO ENGLISH BY MYSELF)

2. Lúc thế này lúc thế kia – sometimes likes this and sometimes likes that.

Cái bóng của cái bóng hỏi cái bóng: 
- Lúc nãy anh đi, bây giờ anh ngừng. Lúc nãy anh ngồi, bây giờ anh đứng. Tại sao anh không có thái độ độc lập vậy?
Cái bóng đáp:
- Tôi sở dĩ như vậy là vì tùy thuộc một cái gì. Cái gì đó lại tùy thuộc một cái gì khác. Tôi tùy thuộc một cái gì thì cũng như con rắn tùy thuộc vẩy của nó, con ve tùy thuộc cánh của nó. Làm sao tôi hiểu được cái gì làm cho tôi lúc thì thế này, lúc thì thế khác?
(TRÍCH TỪ NAM HOA KINH CỦA TRANG TỬ_NGUYỄN HIẾN LÊ DỊCH)
The shadow of the shadow asked the shadow:

- Before you left, now you stop. Before you sat, now you stand. Why don't you have an independent attitude?

The shadow replied:

- I am so that I depend on something. Something depends on something else. I belong to something, just as the snakes belongs to their scales,the cicada  belongs to its wings.How do I understand what makes me sometimes like this and sometimes like that?

(TRANSLATE INTO ENGLISH BY MYSELF)